Công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty

Bạn đang muốn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty nhưng lại không biết thủ tục, công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty như thế nào?

Công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty (Ảnh: Vận chuyển Tâm An)

Vận Chuyển Tâm An xin giới thiệu đến bạn công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư dưới đây để bạn tham khảm.

Công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Kể từ ngày 11/3/2019 theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư: Khi Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế; Đăng ký Tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư…

Thì các bạn phải dùng mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 02/2019 (thay thế Mẫu pl ii-1 theo Thông tư 20/2015)

– Cụ thể là nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh nới DN đặt trụ sở.
– Thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


1. Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 02/2019:

Phụ lục II-1

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…..
Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ……………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp               □
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp       □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:                    
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:                 
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:                    
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:                 
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:            
Xã/Phường/Thị trấn:                
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:                
Tỉnh/Thành phố:                     
Điện thoại:………………..Fax (nếu có):…………………
Email (nếu có):………………………Website (nếu có): https://vanchuyentaman.com
□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).
□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp(chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):                    
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân          □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu       □ Loại khác (ghi rõ):  
Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:    Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..          
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:            
Xã/Phường/Thị trấn:                
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:                
Tỉnh/Thành phố:                     
Quốc gia:                    
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

______________________
2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.
3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4
– Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
– Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.
– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.
6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty theo mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 02/2019 (thay thế Mẫu pl ii-1 theo Thông tư 20/2015) của bộ kế hoạch và đầu tư.

Sau khi hoàn thành bản khai ký, đóng dấu bạn nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh nới DN đặt trụ sở chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Ngoài việc gửi công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty tới phòng đăng ký kinh doanh bạn cũng nên gửi thông báo tới đối tác và khách hàng tham khảo theo mẫu thông báo tại đây.

Theo thông tư bạn có 10 ngày để gửi công văn thay đổi địa chỉ văn phòng công ty, bạn có thể chuyển văn phòng trước sau đó gửi công văn sau.

Trong trường hợp chuyển văn phòng chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng dịch vụ taxi tải giá rẻ của Tâm An để được hỗ trợ vận chuyển một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm nhất.

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM AN
(MST. 0107446647)

Trụ sở chính: Số 14, Ngõ 9, Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024)39.936.936

Hotline: 0989.227.227

Website: https://vanchuyentaman.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá 0327.102.102